Retour


K St., Downtown - San Diego, California, 2002.